V društvu izvajamo naslednje socialne programe:

1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih

Namen programa je preprečevanje socialne izključenosti, zagotavljanje enakih možnosti, omogočanje uresničevanja demokratičnih načel in uveljavljanje človekovih pravic oseb z okvaro sluha, s tem pa zapolniti vrzeli v javni mreži, ki osebam z okvaro sluha ne zagotavlja doseganja zadovoljive ravni psihosocialnega funkcioniranja.
Cilji programa so: zagotoviti kakovostno pomoč pri premagovanju komunikacijskih ovir, izboljšati obveščenost oseb z okvaro sluha o njihovih pravicah in dolžnostih ter njihovem uresničevanju; zmanjšati socialno izključenost in stremeti k preprečevanju in odpravljanju osebnostne, socialne in psihične izolacije; izboljšati informiranost o tehničnih pripomočkih in omogočiti lažji dostop do njih; izboljšati povezanost z ustrezno javno mrežo; zmanjševati brezposelnost in prispevati k večji vključenosti v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ); dvigniti ozaveščenost širše družbe o okvari sluha ter potrebah in načinu življenja tovrstnih invalidov.
Konvencija OZN o pravicah invalidov določa, da morajo države pogodbenice, med katerimi je tudi Slovenija, invalidom omogočiti neodvisno življenje in polnovredno sodelovanje na vseh področjih delovanja. Ta program je dopolnilo državni skrbi za invalide sluha, zato je njegovo izvajanje nujno potrebno, predvsem zaradi izenačevanja možnosti in odprave diskriminatornega položaja invalidov sluha. Program izvajamo že od leta 2001, potreba po njem pa je iz leta v leto večja, saj ima čedalje več starostnikov okvaro sluha, ekonomski položaj naših uporabnikov je po večini slab, prav tako je izobrazbena struktura oseb z okvaro sluha nizka.

Nudimo:
  • pomoč pri uveljavljanju različnih pravic.
  • Individualno svetovanje in pomoč pri reševanju socialnih stisk in težav.
  • pomoč pri iskanju zaposlitve in pri urejanju stanovanjske problematike.
  • Nudenje informacij o tolmačih v njihovem jeziku.
  • Druženje s sebi enakimi in preprečevanje socialne izključenosti (druženje v okviru kluba, izleti, praznovanja, pikniki itd.).
  • Nudenje informacij o različnih tehničnih pripomočkih (slušni aparati, baterije za slušne aparate, budilke za gluhe, itd.) ter organizacija servisov slušnih aparatov
  • Okrogle mize in informiranje.
  • Preventivno delovanje in usposabljanje na različnih področjih življenja (predavanja, tečaji, delavnice).
  • Osveščanje javnosti o gluhoti in naglušnosti ter o načinu življenja invalidov sluha.
  • Izdaja društvenega glasila Zvok tišine.

2. Rekreacija in šport
Namen programa je športno in rekreativno udejstvovanje oseb z okvaro sluha ter druženje s sebi enakimi, saj se zavedamo pomena športne rekreacije, ki mora biti dostopna vsem.
Cilji programa so: socializacija in integracija uporabnikov, ohranjanje in izboljšanje zdravja, ohranjanje psihofizičnih sposobnosti posameznika, zadovoljevanje osebnih potreb po razvedrilu, druženju in igri; organizacija različnih športnih tekmovanj; medgeneracijsko povezovanje.
Program vpliva na utrjevanje osebnosti, razvija osebno iniciativo in vztrajnost, pomaga pri razvoju in ohranjanju množičnega športa invalidov, krepi delovne navade in s tem tudi storilnost na delovnem mestu in v osebnem življenju.

3. Kultura oseb z okvaro sluha

Gluhi imajo svoj način izražanja, svoj jezik in navsezadnje tudi svojo kulturo, zato je namen tega programa omogočiti osebam z okvaro sluha kulturno izražanje, višjo stopnjo splošne razgledanosti in boljšo prepoznavnost njihove kulture v družbi.
Cilji programa so: širše priznana in podprta kulturna in jezikovna identiteta gluhih, uveljavitev gluhih v širši družbi, prepoznavnost gluhote, boljša samopodoba gluhih in naglušnih, sodelovanje s šolami na kulturnem področju, seznanjenost slišečih z znakovnim jezikom, seznanjenost družinskih članov z znakovnim jezikom in kulturo gluhih, medgeneracijsko povezovanje in druženje s sebi enakimi.